Разликите между видовете водомери

Разликите между видовете водомери

Импулсните измервателни уреди и вземането и предаването на показания

Разликите между видовете водомери

Основната структурна разлика между импулсния водомер и конвенционалния мокър брояч е, че той е снабден с магнит с малка мощност и херметичен контакт (тръстиков превключвател), който се затваря при излагане на магнитно поле. В момента на пълния оборот на преброяващия механизъм, тръстиковият превключвател дава електрически импулс, който се отчита от външно устройство и се подава към сигналния панел.

Разликите между видовете водомери. Електронната система на импулсния водомер е отговорна за отчитане на продължителността на импулса, чийто интервал на подаване зависи от дебита на водата. Забележително е, че импулсният водомер не изисква допълнителен източник на захранване: самият тръстиков превключвател генерира електромагнитен импулс и причинява късо съединение на слаботоковата електроника.

Където са приложими импулсни водомери

Анализът на данните за това, кой свързва импулсния метър показва, че тези електронни измервателни уреди са в търсене, където не само икономическият ефект от работата зависи от навременността и точността на предадените показания, но са засегнати имуществените интереси на гражданите. Навременните и точни отчитания на импулсните измервателни уреди са от полза за управляващите компании за селища с организации за доставка на ресурси. И на самите ресурсни работници в случай на директни сетълменти с наематели.

Столичната фирма софийска вода АД е компания, която предлага услугата монтаж на топломери с модули за дистанционно отчитане  Това със сигурност носи много предимства. Ето кои са те:

  • Възможност да се генерират и изпратят отчети от топломерите от разстояние, чрез безжична комуникационна мрежа; 
  • Възможност за редовно отчитане на топломери, които могат да се намират на по-трудно достъпни места;
  • Ежемесечно фактуриране на на данните, въз основа на база актуална информация за консумацията, която е извършена;
  • Отчитането на данните от водомерите с дистанционно отчитане се случва бързо и ефективно; 
  • Добра възможност за проверка на водното потребление от топломери с дистанционно отчитане в реално време;
  • Според изискването на закона един път в годината се извършва отчитане на водомери , топломери с дистанционно отчитане. Затова е важно да отбележим още веднъж, че съществува дистанционно отчитане на консумацията по водомерите, топломерите, веднъж годишно е необходимо да се осигурява достъп на длъжностно лице от фирма „Софийска вода“ АД  до помещенията, където са разположени водомерите, топломерите.

Разликите между видовете водомери
Към началото